DOMANİÇ BELEDİYESİ

                                                                                                                               DOMANİÇ BELEDİYE BAŞKAN...

                                                                                                                               DOMANİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
                                                                                                        BELEDİYEMİZE AİT İŞYERLERİNİN İHALE ŞARTNAMESİDİR.
 1. Mülkiyetleri Belediyemize ait olan TAKSİ DURAĞI şartname hükümlerine göre 10 (on) yıllığına işletilmek üzere kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur.
 2. Kiraya verilecek işyerlerinin adresi, Muhammen bedeli, geçici teminatı, ek teminat miktarı ve ihale tarihi aşağıdadır.
İhale Tarihi  / Günü  /  Saati: 01.11.2023 / Çarşamba  Saat: 14:oo
İhalenin Yapılacağı Yer: Belediye Hizmet Binası Konferans Salonu

 

Sıra
No
Taşınmaz adresiKiralanma VasfıAylık Muhammen Bedel  TL)Geçici TeminatÖzel Geçici Teminatİhale Saati
1Hisar Mah. Cumhuriyet Meydanı
Domaniç/Kütahya
 
Taksi Durağı1.450,005.220,001.000,0014,00

 

 1. Kamu yararına çalışan kulüp ve dernekler gibi tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar. İstekliler İhaleye katılmak için 01.11.2023 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. (İstenen belgeler Kanun,  yönetmelik, yönerge vs. belirtilen süresi içinde temin edilecek belgelerin aslı veya noterden tasdikli olması gerekmektedir. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:
 1. Başvuru dilekçesi.
 2. Domaniç Belediyesi tarafından verilmiş Ticari Taksi Tahsisi Belgesi Örneği. (Aslı İdarece Görülerek Onaylanacak)
 3. Taksi durağı altında faaliyet gösteren Ticari taksi işletmecilerinin yetkilendirdiği yalnız bir kişi taksi durağı için ihaleye katılabilir.
 4. Her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından (okudum ibaresi bulunarak) imzalanmış şartname.
 5. İstekliler cetvelde gösterilen geçici teminatı ve özel geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz.
 6. T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı fotokopisi. ( ihale anında aslı ile teyit edilecektir)
 7. Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet sisteminden alınmış “Yerleşim Yeri Bildirimi” belgesi. (Son 1 (bir) yıl Domaniç Merkez de ikamet ediyor olmak)
 8. İhale yerli isteklilere (T.C Vatandaşı) açık olacaktır.
 9. İhale tarihi itibariyle, Domaniç Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge. (Vekil Tayin Edilen Dahil)
 10. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı.

 

 1. İştirakçiler hazırladıkları evrakları 01.11.2023 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5.    Kamu yararına çalışan kulüp ve dernekler gibi tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar.
6.    Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
7.    İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

 1. İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

9.    İhale ile ilgili daha geniş bilgi almak isteyenler mesai saatleri içinde belediyemizde İhale Şartnamesini   
       ücretsiz görebilir ve bilgi alabilirler. 

#ilangovtr

Basın No ILN01909709

24 Eki 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar