15.11.2019 11:22:00

İHALE İLANI

22 KALEM KURU GIDA MALZEMELERİ ALIMI

CEZAEVi MÜDÜRLÜGÜ-TAVŞANLI T TİPİ KAPALI ADALET BAKANLlĞI BAKAN YARDIMCILlKLARI

22 KALEM KURU GIDA MALZEMELERi ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası : 2019/569513

 

1-idarenin 

a) Adresi : ÇUKURKÖY BARAMAN 24 43300  TAVŞANLI/KÜTAHYA 

b) Telefon ve faks numarası: 2746161143 - 2746161101

c) Elektronik Posta Adresi: tavsanli.ttcik@adalet.gov.tr 

ç) ihale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-ihale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: 22 KALEM KURU GIDA MALZEMELERİ ALIMI 

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri: TAVŞANLI T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA iNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇE AMBARI

c) Teslim tarihi: Süzleşme imzalandıktan sonra Kurum Ambarının ihtiyacına binaen sipariş tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde peyder pey 31.12.2020 tarihine kadardır.

 

3- ihalenin

a) Yapılacağı yer: TAVŞANLI T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUM MÜDÜRLÜĞÜ 

b) Tarihi ve saati: 04.12.2019 - 14:00

 

4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklifvermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdiki i imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. iş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin '% 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

BU iHALEDE BENZER İŞ OLARAK GIDA ALIM VE SATIMI KABUL EDiLECEKTiR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. ihale dokümanının görülmesi:

7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TAVŞANLI T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA iNFAZ KURUM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür,

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Yorumlar
Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: ip adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle pa ylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Yorum Yaz