18.9.2018 10:27:00
366

İHALE İLANI

ULAŞTIRMA SERVİSİ SAHASI FİZİKİ EMNİYET ÇİTİ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜ

(TKİ) GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜGÜ

ULAŞTIRMA SERVİSİ SAHASI FİZİKİ EMNİYET ÇİTİ yapım işi 4734 sayılı kamu ihale kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2018/439112 

1- İdarenin 

a) Adresi : DURAK MAH. ETİLER CAD.  22  43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA 

b) Telefon ve faks numarası : 2746141007 - 2746145994 

c) Elektronik posta adresi : glisatinalma@gli.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

     internet adresi

 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı: 263,1 mt uzunlukta dekorlu panel çit ve jiletli tel uygulaması yapılması 

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer: Tunçbilek-Tavşanlı-Kütahya 

c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 10 (on) takvim günüdür.

 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer: Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Satınalma Şubesi İhale Salonu

b) Tarihi ve saati: 26.09.2018 - 10:00 

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri. 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

A XVII grubu işler - B III grubu işler 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 

İnşaat Mühendisliği Diploması 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Satınalma Şubesi adresinden satın alınabilir. ihale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Ziraat Bankası TR280001000181335975645001 Halk Bankası TR820001200952800013000005 Vakıfbank TR390001500158007293619845 yatırmak zorundadır. posta yoluyla ihale doküman i satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC kimlik/Vergi kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. ihale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GLİ Müdürlüğü Muhaberat Servisi Tavşanlı - Kütahya adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Diğer hususlar: 

İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) : 1 

İhale, kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Yorumlar
Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: ip adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle pa ylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Yorum Yaz