19.10.2019 15:42:00
194

İHALE İLANI

OYUN GRUBU, SPOR ALETİ SATIN ALINACAKTIR

TAVŞANLI BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Oyun Grubu, Spor Aleti Alımı ve Montajı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/512300    

1-İdarenin    

a) Adresi : YENI MAHALLE CUMHURIYET MEYDANI NO:1 TAVŞANLI/KÜTAHYA    

b) Telefon ve faks numarası : 2746141510 - 2746148650    

c) Elektronik Posta Adresi : bilgi@tavsanli.bel.tr    

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/  

 

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 kalem ahşap oyun grubu alımı ve montajı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.    

b) Teslim yeri : Tavşanlı Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü - Tavşanlı / KÜTAHYA    

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içerisinde malların tamamı teslim edilmiş ve montajı bitmiş olmalıdır.  

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yeni Mh. Cumhuriyet Meydanı No:1 Tavşanlı / KÜTAHYA    

b) Tarihi ve saati : 04.11.2019 - 15:00  

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:    

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.    

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:    

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:    

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.    

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:    

Ürünler imalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl garantili olacak ve ürünlerin garanti belgeleri hazırlanarak iş bitiminde idareye teslim edilecektir. Bu süre içinde yedek parça ve servis hizmeti verecektir.  Tüm ürünler garanti süresinden sonra 2 (iki) yıl daha ücreti karşılığında yedek parça ve servis hizmeti verecektir.    

4.3.3.    

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:    

Mevcut resimler örnek olup, tüm ürünlerde kullanılan parçaların en az Teknik Şartname ve Plandaki parçaları karşılaması esastır.

Teknik Şartnamede yer alan ürünler ile ilgili aşağıda istenen ürün uygunlukları belgeleri TÜRKAK onaylı Türk Standartları Enstitüsü kurumundan veya dengi kurumlardan alınmış olmalıdır.

TS EN 1176-2 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 2: Salıncaklar İçin Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları)

TS EN 1176-3 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 3 Kaydıraklar İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları)

TS EN 1176-6 (Oyun Alanı Elemanları-Bölüm 6: Sallanma Elemanları İçin İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları)

TS EN 16630 (Sabit olarak kurulmuş açık hava egzersiz ekipmanları- Güvenlik gereklilikleri ve test metotları)

Teknik şartnamede talep edilen ürünlere ait akredite edilmiş kurumlardan alınmış olan Model Bazlı Uygunluk Belgeleri ihale dosyasında idareye teslim edilecektir. Bu belgelerdeki model kodlarının, sunulan ilgili standart belgelerinde de yazılı olması esastır. İhale dosyasında sunulan kalite belgeleri ve model bazlı uygunluk modelleri, idaremiz tarafından ilgili kurumlardan teyit edilecektir.

Teknik Şartnamede tarif edilen ürünlere ait aksam listesi ile ürüne ait olarak sunulan model bazlı uygunluk belgelerindeki aksam listesinin birbirini karşılaması esastır.

TS 12427 (Yetkili servisler – Oyun, spor ve av amaçlı alet ve makineler için – Kurallar ( HİZMET YETERLİLİK BELGESİ)

Seti meydana getiren tüm ürünler, nakliye esnasında yıpranmayı engelleyecek şekilde 2-3 kat elyaf ve streç ile ambalajlanmış olarak getirilecektir. Ambalajsız ürünler kabul edilmeyecektir.    

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:    

İstekli; Teknik Şartnamede belirtilen  Model 3 – Model 4 – Model 5’e ait 1’er adet numuneleri  ihale tarih ve saatine kadar idaremizce gösterilen yere geçici montajını yapılacaktır. Kurulacak numune ürünler, TSE güvenlik normlarına göre uygun olarak monte edilmiş olacaktır. Oyun gruplarını herhangi bir aksama kuvvet uygulandığında sağa, sola, öne ve geriye doğru hareket etmeyecektir. Tüm aksamlar, metal boru dikmelere ve platformlara sabitlenmiş olacaktır. Numune ürünler: İhale komisyonu uzman üyeler tarafından kontrol edilerek değerlendirilecektir.

İstekliler ihale komisyonuna en son yayınlanmış kataloglarını teklifleriyle beraber sunacaktır.

İhale üzerinde kalan isteklinin ihaleden önce kurulan numune ile sözleşme sonrasında teslim edilen oyun gruplarında farklılık olduğu takdirde sözleşme tek taraflı fesih edilir ve teminat gelir kaydedilir.

Mevcut şartnamede idaremizin almayı amaçladığı ürünlere ait teknik özellikler, teknik çizimler ve detaylar belirtilmiştir. İdaremiz tarafından oluşturulan teknik şartnamede yazılı esaslara uymak ve ana temada değişiklik olmaması koşulu ile DENGİ ürünler alınabilir. Teknik şartnamede yazılı ölçüler en az ölçüler olup maksimum ölçüler serbest bırakılmıştır. (Bkz. MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 30.03.2009-RESMİ GAZETE SAYISI 27159/mükerrer, RESMİ GAZETE TARİHİ:04.03.2009-madde)  

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tavşanlı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Yorumlar
Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: ip adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle pa ylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Yorum Yaz